Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
11 oktober 2018, om 14:01 uur
Bekeken:
312 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
131 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Eerste 10 paginas fred van der Wal biografie (deel 1)"


EERSTE 10 PAGINAS FRED VAN DER WAL BIOGRAFIE 1942-2002. EEN AANZET (DEEL 1)

november 18, 2014

ONZE KUNSTARTIEST FRED VAN DER WAL GROEF AL VROEG KUILEN, VAAK VOOR DEN ANDER, SOMS VOOR ZICH ZELF IN AL ZIJN VAN EENVOUDS VERLICHTE WAAT’REN DER RUST.

ZANDVOORT 1951 TOEN ONS LAND NOG VAN ONS WAS.

FOTO: NETTIE VAN DER WAL

EERST TIEN PAGINAS VOORLOPIGE BIOGRAFIE FRED VAN DER WAL 1942 – 2002

VOORWOORD

Fred van der Wal: Mijn voorlopige autobiografie 1942-2002 die ik de lezer presenteer als omstreden kunstschilder/auteur/weblogger, zoals wij weten een ar tiest uit talloos veel miljoenen om trots op te zijn, lijkt bij nader inzien beslist géén Historia calamitatum, maar een fragmentaries weergegeven, grillige levens loop auteur dezes, waar veel buiten beschouwing is gelaten, maar genoeg saillan te details overblijven, zoals de lezer dan ook voor zijn geld terecht mag verwacht en bij de titel van dit boek voor de ware liefhebber van acht tot tachtig. Toegang uitsluitend voor volwassenen. Geen woord te veel! Hoort zegt het voort!

Een gewaarschuwd lezer telt niet altijd voor twee!

(Rekonstruktie van de familiehistorie van de kunstschilder Frederik Willem van der Wal, roepnaam Fred, geb. 30-10-1942 op het hoogtepunt van de tweede wereldoorlog te Renkum, fragmentaries opgetekend met behulp van herinnering en van de kunstenaar en zijn echtgenote, verder aangevuld met summiere gege vens uit fotos en nagelaten dokumenten vanaf 1840 uit een gedeeltelijk verloren gegane familie nalatenschap door de kunstenaar in 1985 verkregen.

Grotendeels zijn de belangrijkste gegevens voor goed verloren of zelfs opzettelijk (!) vernietigd door familieleden.

In 1985 werden dagboeken van een overleden familielid (Nettie van der Wal) door de executeur testamentair Pim O. te Haarlem zonder medeweten van de erf genamen vernietigd.

Het nagelaten dagboek van Bob van der Wal, oom van Fred, werd op één pagina na in zijn geheel vernietigd door oom Bobs zuster Nettie.

Medewerking aan deze biografie, hetzij inlichtingen over familie aangelegenhe den die de van oorsprong allochtone Bigot tak betreffende, werden zonder opgave van redenen geweigerd door C. Bigot te Amsterdam, zijn tweede echtgenote B., voorts door dochter van C. Bigot Mevr. drs. K. Bigot te Amsterdam, gepensioneerde lerares Frans aan het Zaanlands lyceum, voorts weigerde de zuster van de kunstenaar om een brief in te laten zien van de biologiese ‘moeder’ van auteur dezes en verder medewerking, mej. M. v. d. W., (vanwege psychiese klachten ten gevolge van jarenlange geestelijke en lichamelijke mishandeling en door haar opvoeders sinds 1960 helaas onder behandeling van psychologen, tot nu toe zonder duidelijk resultaat en sinds 1982 zonder beroep, mogelijk ge deeltelijk in de WAO, wonende te Amsterdam) en de Stichting 1940-1945, die in een brief d.d. 29 aug. 1997 publikatie van toegezonden materiaal meende te kunnen verbieden en geen volledige inzage gaf in al daar gedeponeerde doku menten t.a.v. het verzetsverleden van de biologiese “vader” van Fred van der Wal.

De kopieën van de door de stichting (die zich sinds jaren lijkt in te spannen voor NSB kinderen en aanverwanten) toegestuurde dokumenten zijn in 1997 door me dewerkers van deze instelling onbruikbaar gemaakt, zodat geen gebruik is ge maakt van het toegezonden materiaal.

Vrijwel uitsluitend is geput uit de herinneringen van de kunstenaar zelf en door niet nader te noemen personen mondeling overgeleverde anekdotes en bij de laat ste verhuizing van Firdgum naar Oldeboorn enkele verloren geraakte notities uit de jaren zestig die hij heeft verzameld n.a.v. dokumentatie materiaal in het bezit van F.W. van der Wal sr. t.a.v. diens mistige, grotendeels oncontroleerbare, ge deeltelijk gefantaseerde oorlogsverleden.

De eerste, zowel als de tweede echtgenote van de ‘vader’ van Fred van der Wal, respektievelijk als eerste Cornelia Kruyer en als tweede Truus Pfann weiger den eveneens elke medewerking. De streng gereformeerde familie Deutekom liet niets van zich horen op een schriftelijk verzoek van auteur dezes d.d. mei 1995 en 7 sept. 2001 om herinneringen uit de tijd dat hij over huis kwam bij deze familie toe te sturen aan auteur dezes.

Lieko H., gehuwd met Rinske D., stuur de n.a.v. een oproep op de genealogie site Friesland een email dat hij zich niets kon herinneren uit de tijd dat Fred minstens drie maal per week tussen sept. 1963 en sept. 1965 bovengenoemde fa milie bezocht, waar hij regelmatig over huis kwam en o.a. de onsympatieke, stijl gereformeerde amateur-evangelist bankklerk Lieko Helmus ontmoette.

De beheerder A. S. van de genealogiesite Friesland weigerde aanvankelijk elke medewerking aan het opsporen van de van der Wals in Friesland.

De onmondige, onderdanige, timide Els Deutekom werd na ‘familieberaad’ in 1993 door haar gereformeerde echtgenoot en haar ouders verboden om schrifte lijk of mondeling kontakt met Fred te hebben. Een tweede schriftelijk verzoek om informatie over de jaren dat zij bevriend was met Fred 1963-1966 liet zij in 2001 onbeantwoord.

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.