Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
4 juni 2016, om 08:20 uur
Bekeken:
365 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
190 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"De totalitaire regimes van deze eeuw brachten geen verbetering.."


De totalitaire regimes van deze eeuw brachten geen verbetering in de daadwerkelijke vrijheid van de menselijke sexuele keuze vrijheid.

 

Alle diktaturen lijken kuis en beducht voor seksuele vrijheid,behalve voor de diktatoriale klasse en zijn lippendienaren.

In Oost Duitsland werden mooie jongens door de geheime dienst getraind om als homosexuele min naars en prostituees buitenlandse diplomaten te be spioneren en te verleiden.Zij werden “de witte ra ven” genoemd.Een intrigerend gegeven!

Gezaghebbende kommunisten verkondigden dezelf de gedachten als het fascistoïde Vaticaan.Nationaal socialisten bestreden homosexualiteit met genade loze hardheid en van menig opgepakte homo sex ueel werd in het concentratie kamp de ballen in een steelpannetje met heet water gekookt om het af te leren.

Merkwaardig genoeg had menig viriel S.S. officier in het concentratiekamp een mooie,homosexuele wel doorvoede jongeman als bedgenoot (een zgn. Piepel),voor zo lang het duurde want menige lust knaap werd eigenhandig na verloop van tijd als onderdeel van het gebruikelijke concentratiekamp amusement door S.S.-ers of hun handlangers om gebracht door verwurging.

Uit getuigeverklaringen weten wij dat een onschul dige, mooie, lieve, aantrek kelijke blonde Piepel door drie kampoudsten eerst herhaaldelijk anaal werd ge pakt en toen ze genoeg van hem hadden hem tegen de grond sloegen,maar dat was nog niet alles: twee legden daarna een stok over zijn keel en de derde ging op de stok staan tot de Piepel was gestikt.

Sommige E.O. leden afkomstig uit Staphorst of Urk spreken in dit geval van gerechtigheid,de wraak des Heren uitgevoerd door de vertegenwoordigers van christelijke waarden en lid van de “nobele” S.S. als gerechtigd werktuig in Zijn handen en de Goddelijke straf op de wijze van omgaan van Sodom,anderen,zoals ik,spreken van een lafhartige,misselijk makende moord en een ten hemel schreiende diskriminatie.

 

Onder invloed van de heersende opvattingen van het fascisme en het kommunisme ging de Volkerenbond zich in het interbellum bemoeien met de sekuele gewoonten van gemeenschappen die eertijds een grote sexuele vrijheid kenden.

 

Guyon stelde dan ook vast:”Bijna zonder uitzon dering hebben de niet Europese,niet Amerikaanse landen hun strafwetboeken min of meer opgezet naar Europees model,met de be doe ling aldus de wereld te tonen dat ze in beschaving niet onder deden voor de westerse die hun het voorbeeld bij uitstek van vooruitstrevend heid lijkt.

Fred van der Wal zegt:Jarenlang hadden de zwart gerokte vertegenwoordigers van de missie en zen ding niet alleen de geslachtsziekten en ander vi rusziekten op grote schaal onder de bevolking verbreid,de bodemschatten en kostbare archeolo giese voorwerpen gestolen,maar zich vooral op misdadige wijze beijverd om de sombere dooms day visie van erfzonde in de niet Westerse landen ingang te doen vinden,maar alleen het laatste zonder enig succes.Nu werden deze volkeren daar plotseling zwaar mee beladen door een misselijk mkende kuntgreep;dit ter voldoening van d ehele schare anti-seksueel gezinden.

Het menselijk voortplantingsvermogen wordt nog steeds door de rooms fascistiese heersers in de langzamerhand leeg gelopen roomse kerk al naar gelang het in hun kraam te pas komt,opgezweept of afgeremd.

In mijn visie dient homo- en hetero seksualiteit alleen tot uit drukking van liefde,als bron tot boven aards genot,als ervaring en zingeving van oerdrift en een superieur spel van overheersing en overgave,sadisme en masochisme,(neuken of geneukt worden that’s the question!) en tot niets an ders.

Uiteraard wordt deze liberale visie van mij op de sexualiteit door aanhangers van extreme gods diensten met argwaan en misprijzen bezien!

 

De seksualiteit  tussen mannen en jongens werd door het opkomende christendom pas op den duur enigszins uitgebannen en op meedogenloze wijze door de geestelijkheid tot een verachtelij ke,lachwekkende perversiteit gemaakt en helaas meedogenloos vervolgd.

 

Een eeuw nadat Rome de starre christelijke leer met zijn afkeer van ieder zinsgenot had aanvaard, ging die stad zelf ten onder.Net goed!Het werd veroverd door heidense barabaren die zelf gelukkig heel wat minder sexueel geremd waren en de oude kultus van de aanbiding van het gelijkslachtelijke vlees in ere herstelden. (Haeberle 1978,440-441). Het Griekse zedelijkheids ideaal was de schoon heid van ziel en lichaam en vrije zelf beheer sing. De gefrustreerde christenheid verving dit appèl door wurgende kuisheidswetten en strikte voor schriften;elke overtreding daarvan diende on mid dellijk op gruwelijke wijze worden bestraft naar Oud Testamenties voorbeeld met de dood.Op sek sueel gebied richtten zij zich naar de seksfobie van het Oude Testament:seks was niet alleen slecht, zondig,dierlijk,maar vooral gevaarlijk en heidense afgoderij.Het is opvallend dat die bekrompen op vattingen in de evangeliën gelukkig nergens terug te vinden zijn.De maatschappij rond het begin van de jaartelling tolereerde prostitutie,buitenechtelijk geslachtsverkeer,homoseksualiteit en liefde tusen jongens onderling en jongens en mannen in ruime mate.De oude,impotente kervaders daaren tegen ijverden in hun geschriften tegen alle wellust en seks.

In perioden van grote welvaart,vooruitgang en kul turele ontwikkeling was men ruimer en verdraag zamer.De Germanen,vooral de Franken hechtten vanouds af aan hoge waarde aan de liefde tussen mannen enjongens,in haar ideale vorm iets verhe vens,edels en fijns (Bulloughs 1976,pag. 370).De renaisance was een gelukkuge bloetijd waarin de klassieke idealen van de oudheid herleefden,met inbegrip van de jongens- en mannenliefde. Beroem de kunstenaars zoals Michelangelo,Leonardo da Vinci en Il Sodoma (Giovanni Antonio Bassi) kwamen min of meer openlijk uit voor hun liefde voor jongens en mannen.Zoals steeds weer in kultu rele bloeitijdperken- de Griekse oudheid,het Rome van Keizer Augustus,Shakespeare’s Engeland,het Frankrijk van Lodewijk XIII,de jaren zestig in New York,Londen en Amsterdam- vergunden de mensen zich een onvoorstelbare sexuele vrijheid, eenvoudig weg omdat ze boordevol zaten van de vitaliteit en kreativiteit. (Banens 1981,pag. 34;Van Emde Boas 1970,pag. 82- 83;Daniel 1957,pag. 43).

Pas in de veertiende eeuw begon de kerk de wereld lijke gezagsdragers aan te zetten tot vervolging en bestrijding van de zogenaamde “sodomie,”Die vervolging maakte veel slachtoffers onder de gees telijkheid,de monniken en de adel.Ook toen was de liefde van mannen voor mannen en van vrouwen voor vrouwen  een populaire zaak bij het volk.De moraal kreeg echter helaas een steeds sterkere greep op de mensen en zoals altijd ging dit gepaard met een vermeerdering van het aantal perversies en neurosen (Kerscher 1979, pag.115;Taylor 1953, pag. 27).

 

Bij de Romeinen gold de phallus (erektie) als afweer tegen het boze oog en zelfs kinderen droegen een bronzen phallus aan een kettinkje om de nek.In steden diende de phallus als weg wijzer naar badhuizen.

 

Het wordt hard tijd om dit gebruik opnieuw in te voeren in het verenigd Europa dat toch het her nieuwde Romeinse rijk is volgens sommige uitleg gers van de Bijbel,zoals Hal Lindsey en Billy Gra ham.

Op het Griekse eiland Delos tooien enorme stenen manlijke geslachtdelen de opgang tot het altaar van Dionysus,geslachtsdelen omhoog wijzend van hun voetstuk van reusachtige overvolle strakke zaadbal len naar een werkelijkheid van boven.Waar blijft een kerk in Nederland die ter verhoging van het be zoekers aantal een stenen beeld voor de ingang neer zet van een enorme stijve,goed dooraderde lul,ongeveer van het formaat van de nationale erek tie,dat verzetsbeeld op de Dam.

 

In elke kultuur of gezelschap waar men de gelegenheid heeft jongens en mannen naakt te zien onstaat vanzelf een bijzondere verering voor het manlijk schoon.

 

De oude Grieken zijn een sprekend bewijs van de ze stelling.Op sommige plaatsen hielden ze zelfs schoonheidswedstrijden voor jongens.Zelfs een vrouwenjager als Goethe moest uiteindelijk erken nen dat,zuiver estheties bezien,het manlijke lich aam veel mooier is dan dat van de vrouw (Bloch 1909)

 

U heeft al eerder beweerd dat sexuele afwijking en en okkultisme,in het bijzonder met de meer extreme vormen van deze duistere kunsten meestal nauw  samen hangen met bizarre sex.

 

Een vrouwelijk spiritisties medium vertelde de bekende parapsychologiese onderzoeker Brad Stei ger dat ze geschokt was te ervaren dat de meeste kollega mediums fervente homosexuelen waren.

 

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.