Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
27 januari 2013, om 17:08 uur
Bekeken:
448 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
243 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Ik sta in een traditie van zes eeuwen realistiese schilderkunst"


 

Ik sta in een traditie van zes eeuwen realistiese schilderkunst. Voor sommige kunst historici een aanvechtbare stelling.

 

In het standaardwerk van kunsthistorica Linda Nochlin hangt de auteur de voor de hand liggende stelling aan dat er een direkte lijn loopt van Courbet naar de impressionisten.Nou,dat is een waarheid als een door BSE aangetaste waggelende koe!Daarom hoeft die stelling nog niet gelijk in een abattoir met een schietmasker om zeep te worden geholpen. He lemaal niet!Sommigen onder ons (de bekrompen domoren!) beperken het realisme tot een stroming typerend voor de 19-e eeuw, anderen daarentegen zien weer een realistiese tendens door de hele kunst historie en tot deze laatste kategorie behoor ik. Zelfs in de onlangs ontdekte vroegste prehistoriese tekeningen is een duidelijk realistiese lijn ontdekt, kompleet met perspektief eeuwen voor het centraal perspektief werd her uitgevonden.De tentoonstel ling The Realist Tradition in 1981 toont duidelijk aan dat tegelijkertijd met het impressionisme een brede realistiese/naturalistiese stroming aanwezig was die volkomen parallel liep aan de bloeieriode van het impressionisme.

Vandaag de dag is het impressionisme verworden tot een gemakzuchtig ekskuus voor schilderende juffrouwen die een krachteloze salonkunst schep pen,waar de Groninger Diederick Kraaijpoel zo dol op is,een slap aftreksel van beschimmelde platte landsvrouwen zonder enig talent,die hun bleke wit te,waterige overvloed uitstorten op maagdelijk pa pier.Ik zeg daarop duidelijk:kut met peren!Het rea lisme dreigt ten onder te gaan aan het eindeloos naschilderen van dode vogeltjes temidden van veel grassprietjes, kerk interieurs à la Saenredam, en na maak 17-e eeuwse stilleven imitaties.Slechts een enkeling van de realisten is er uiteindelijk in ge slaagd een eigen beeldtaal te ontwikkelen en dat heeft mij meer dan vijfentwintig jaar gekost.Wie geen eigen beeldtaal ontwikkelt of wenst te ontwik kelen en eindeloos Melle of Matthijs Röling blijft naschilderen kan zich beter door het arbeids buro laten omscholen.

 

U moest wel even glimlachen toen U een lezing bijwoonde in de zeventiger jaren van de stijl ge reformeerde, keurige, inbrave, burgerlijke  Hans “doktorandus” van Seventer over de wortels van het realisme toen hij een dia vertoonde van dat schilderij van Courbet van twee uitgeputte, ver hitt e, naakte lesbootjes die in elkaars armen lig gen te zwelgen en te gnotteren.

 

Wie verwacht nou zoiets van zo’n voorvechter van het gezonde griffermeerde burgermansfatsoen?Die Courbet heeft nog wel een in de gereformeerde op tiek veel smeriger schilderij geschilderd,een split beaver shot stijl Penthouse recht in de glinsterende crotch van een naakte lady die achterover ligt met een open kut tussen haar wijd uiteen gespreide achterpoten,dat is onlangs bekend geworden. Courbet noemde het “Het Raadsel van De Wereld,” maar het lijkt mij meer een kruiswoordpuzzeltje uit een ranzig sexblad.De dualistiese hypokrisie van Hansje Pansje  Doktorandus van  S. werd mij wel heel duidelijk toen hij zich vreselijk opwond met zijn verwaten,opgeblazen Billy Grahamkop over een zeefdruk van mij van twee dansende meisjes in lingerie en onderjurkjes. Volgens onze vrome Hans Worst van S.  kon dat niet en mocht het niet en was het tegen de griffermeerde ethiek! Dansen in linge rie rond de tafel tussen de schuifdeuren bij een kop je Max Havelaarkoffie zoals een enkele kunstenaar zo vaak doet is voor Hans van Seventer heel wat zondiger dan een potje uitbundig lesbiëren in je blote reet ten aanschouwe van het museumpubliek. Die van Seventer heeft nog nooit twee dames zien lesbiëren,dus vandaar die belangstelling.Ik wil hem op dat vlak wel even persoonlijk voorlichten of meenemen naar een sjootje.

 

Waardeert U het werk van Courbet?

 

Helemaal niet.In 1978 was er een grote her denkingstentoonstelling in het Grote Paleis.Ik vind er niet veel aan.Boodschappen brengen vond Cour bet veel belangrijker dan mooie schilderijen ma ken.Hij was een maatschappelijk geëngageerd schil der en daar heb ik al helemaal geen boodschap aan. Maatschappelijk engagement heeft nog nooit tot een kunstwerk van betekenis geleid en komt U nu niet aan met Guernica van Picasso,want dat hangt boven elke bank van iedere middenstander met weinig kulturele aspiraties.Courbet ging zes maan den de bak in vanwege het omverwerpen van de door Napoleon bekroonde sierpilaar aan de place de Vendôme.Ik vind dat iedereen die de naam van Courbet in gunstige zin in de mond neemt veel langer de bajes in moet,te beginnen met die navolger en ademloze bewonderaar Hans “dokto randus” van Seventer van de rooie Rudi Dutsch ke,grondlegger van de terreurbeweging Rote Armee Fraktion.Der Rote Rudi hebben ze tenminste nog een keer door zijn kop geschoten,maar Hans doktorandus is alleen maar twee keer bij de E.O. ontslagen en niet eens als Courbet zes maanden gevangen gezet.

Overigens staat de schuld van Courbet aan het omver gooien van die pilaar helemaal niet vast.Door zijn onschuld aan een strafbaar feit wordt hij echter geen beter schilder.

 

U ontkent progressie in de kunsthistorie?

 

Ja,wat wilt U dan?Ik zie alleen historiese momenten waarin op raadselachtige wijze vaardigheden convergeren en opmerkelijke resultaten voortbreng en en weer andere momenten dat die vaardigheden decennia lang ontkend worden,verloren gaan of to taal geen waardering krijgen die ze verdienen en veel te laat erkend worden doordat de beeldende kunst meer geburokratiseerd is dan de moderne literatuur.De moderne kunst is een treurig stemmende ongeneeslijke ziekte geschie denis van destruktie,fragmentatie en reduktieprocessen.Om deze reden heeft de moderne kunst aantrek kingskracht op halftalenten, onge schoolden en zij die met heel weinig inzet veel willen bereiken. Moderne kunst kan ik alleen maar tegemoet treden met sarcasme,cynisme,scepsis, ironie en ergernis. Ik ben niet zo’n optimistiese aan hanger van het ge loof in de gestage vooruitgang van het menselijk intellekt, of de algemene om gangsvormen,want daar wijst niets op.Integendeel,mensen met een heel laag I.Q. blijken in absolute cijfers nu eenmaal de meeste kinderen te produceren,omdat ze niet tot tien kunnen tellen voor zij een beslissing nemen om hun lul er in te stoppen en zoals iedereen weet is intelligentie erfelijk bepaald.Ik voorzie een mensheid van voornamelijk randdebielen die ge noeg hebben aan een homp brood, ongebreidelde sex,harde popmuziek en Veronica op de beeld buis. Of de E.O.,die kwijlend van bewondering de achter buurt kultuur van Veronica al aardig  gaat imiteren.

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.