Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
2 december 2012, om 20:18 uur
Bekeken:
469 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
249 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Mijn grootvader Hendrik Johannes van der Wal"


Mijn grootvader Hendrik Johannes van der Wal

 

Mijn grootvader Hendrik Johannes van der Wal (geb. 1 juni 1889 te Amsterdam) was de zoon van Nittert van der Wal (geb. 1854 te Friesland,geboor teplaats onbekend), een drankzuchtige ex-matroos van de wilde vaart  (hij voer o.a. op de laatste tea clipper naar China) en Maria Cornelia Elisabeth Spier.Het Friese echtpaar verhuisde waarschijnlijk in  de jaren tachtig van de negentiende eeuw van Friesland naar Amsterdam. 

Zij woonden in de Kerk straat  waar de echtelieden een wasserij begonnen die weinig op bracht. Toch viel er genoeg te wassen. Tegen het einde van de negentiende eeuw telde Am sterdam al meer dan 500.000 inwoners.

Hendrik Johannes van der Wal’s roepnaam was Henk.

Hij kon goed leren,zo bleek al snel en ging na de lagere school naar de drie jarige HBS op kosten van de gemeente Amsterdam daar de ouders het schoolgeld niet konden opbrengen.Leerlingen die op kosten van de gemeente door leerden waren ver plicht de voorgeschreven zwart-rode kleding te dra gen die aangaf dat een scholier “van de armen” stu deerde. Dit uniform der armen zette Henk van der Wal als enige armlastige in de klas in een onaange name uit zonderingspositie die hem zijn leven lang tekende. Het huwelijk van de ouders was moei zaam;er was veel ruzie dankzij het drankmisbruik van Nittert en werd het de jonge Henk te veel dan kroop hij door het bovenlicht van de deur naar bui ten om van het geschreeuw en de echtelijke vecht partijen even af te zijn.Omstreeks 1903 (de juiste datum is niet vermeld in het archief van de gemeen te Amster dam) overleed Nittert van der Wal door verdrinking na café bezoek.Hij liep onder invloed de Herengracht in.Toen zijn levenloze lichaam uit de gracht werd gehaald kwam de veertienjarige Henk net voorbij op weg van school naar huis.De overledene liet een vrouw,twee zonen en een doch ter na.De oudste zoon Frederik Willem van der Wal zou als jongeman (hij werd direkteur van het postkantoor te Beverwijk)  omstreeks 1922  over lijden aan tbc in een sanatorium te Doorn (zomer 1947 kwam de weduwe Sophie van den Berge nog een keer op het adres van Henk van der Wal in de Palestrinastraat herinnert Fred van der Wal zich.De zuster van Henk van der Wal emigreerde naar Canada en liet nooit meer iets van zich horen.

Na uitvoerig genealogies onderzoek door Fred van der Wal via internet bleek deze zuster of eventuele nakomelingen niet meer op te sporen.

Na de driejarige HBS werkte Henk als klerk bij Werkspoor en bij de Bonneterie.Hij behaalde diver se diplomas handelskorrespondentie Frans,Duits en Engels en zou het al snel brengen tot direktie sekre taris.Hij woonde o.a. aan de Leqlercstraat en aan de Lindengracht.Toen in 1919 Domela Nieuwenhuis werd begraven en de stoet langs het geopende ven ster waar een direktievergadering werd gehouden verzocht de toen dertigjarige direktie sekretaris Henk van der Wal om twee minuten stilte voor de overledene met de woorden;hier gaat een groot man voorbij.Het kwam Henk van der Wal te staan op ont slag op staande voet.

Hij had enige jaren lang met een collega van kan toor aandelen van de Amsterdamse handelsverenig ing gekocht en op het ogenblik dat zij de meerder heid van de aandelen in handen hadden vormden zij de direktie van de onderneming in bouwmaterialen, gevestigd in Diemen waar in 1867 de Nederland sche Bouwmaatschappij een stuk grond had verwor ven ter grootte van een bunder vijfenzestig roeden en dertig ellen groot kadastraal bekend als Sectie H. numeros 4365,4366 en 4367 thans op de leggers be kend ondersectie H numeros 6065 en 6066 ge deel telijk,benevens een gedeelte der ongenummerde we gen.(De president van de raad van bestuur van de  Nederlandsche Bouwmaatschappij was Samuel Mendes Da Costa).De koopprijs was f 7831,79.

De van der Wals bewoonden de jaren voor 1919  een groot huis aan de chique Koninginne weg nabij het Vondelpark. Waarschijnlijk in deze tijd hadden zij beiden buitenechtelijke affaires,in elk geval Elisabeth Bigot met een musikus genaamd Bianchi die in zijn vrije tijd aardig akwarelleerde en als onderhuurder in hetzelfde pand woonde (verder was er nog sprake van een relatie met een dameskapper) en Henk van der Wal met een fysiotherapeute genaamd Els. Hij ontmoette haar hoogstwaarschijnlijk in het restaurant De Poort van Cleef, die niet ver van het fabrieksterrein van zijn Amsterdamse handelsvereniging lag. Deze relatie kan echter ook in de jaren twintig en/of dertig hebben gespeeld.

 

De beide echte lieden spraken elkaar nauwelijks meer en groeiden nog verder uit elkaar toen Elisabeth Bigot zich na een lidmaatschap van de Theosofiese Vereniging tot het spiritisme bekeerde

 

(wordt vervolgd)

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.