Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
12 mei 2012, om 17:15 uur
Bekeken:
793 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
258 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Gotsalmebeware! Moge deze beker aan mij voorbij gaan?"


                                                                                                                          31 juli 2001

 

Beste Hanneke,

 

In antwoord op je brief d.d. 9 febr. het volgende:

 

Ik had niet bepaald verwacht dat het opzeggen van de vriendschap je eigenlijk iets  zou uitmaken,maar uit Ina haar verslag doet het je blijkbaar wel degelijk iets.Waarom is mij ook niet helemaal duidelijk,want waar onze raakvlakken liggen is mij bijv. niet helemaal helder,maar ik wil er toch op in gaan alhoewel dat aanvankelijk niet mijn bedoeling was.Wie breekt met een ander doet dat grondig en keert nimmer op zijn schreden terug is tot nu toe mijn devies altijd geweest!(Gods wegen zijn duister en zelden aangenaam en daar wil ik nog wel een handje aan mee helpen ook!)

Mijn briefje toendertijd heb ik beslist niet in een opwelling verstuurd,maar welbewust geschreven na een lange periode van onvrede met verscheidene voorvallen sinds 1991 tussen jullie en ons,die mij deden besluiten tot een definitief afscheid.

Men kan,zoals bekend in orthodoks gristelijke kringen,zowel als in de vereniging Christian Artists (na te vragen bij die lichtelijk nerveuze,broodmagere,goed geklede,geparfumeerde en gekapte,charmante mevrouw Ria La Ri vière,die langzamerhand ook van wanten weet en misschien dan wel niet uit de hoofdstad afkomstig is maar als goede tweede uit de grote havenstad),zelfs op naaldhakken over mij heen lopen,indien hij/zij dat wenst,daar heb ik totaal geen probleem mee,integendeel,ik houd wel van wat aangenaam divertissement voor één of meer vrijgevochten dames en  heren al of niet in klup verband,maar ik sta onder geen beding  hele marsen toe met de fanfare voorop,gevolgd door een peleton randdebiele dansmariekes op tot over de horizon voort klepperende klompen en de dorpsdrumband van Gaait Jan Kruutmoes en Lubbert van Gortel voor toe.Zelfs aan mijn incas seringsvermogen en geduld met de "griffermeerde" medemens komt een einde!Een gezonde zaak dunkt mij,zeg nou zelf!Doch genoeg gerailleerd!Ik dien één en ander serieus te behandelen!Zegt men in de wandelgangen.

 

Ina heeft bij jullie thuis enige tijd geleden gepoogd een antwoord te krijgen op vragen die we  ons stelden t.a.v. onze wat mistige relatie met jullie en daar geenzins een antwoord op gekregen zoals ik begreep uit haar relaas.

Ontwijkende geprekstechnieken passen wellicht in de moderne bedrijfskultuur van de jongere generatie die na ons komt;ik ben daar echter niet van gediend,noch van ondersteboven of geïmponeerd en bovendien doorzie ik deze aan een zijtak van de  gedragstherapie ontleende manipulatieve inhoudsloze tot niets leidende  aangeleerde assertiviteit methodes direkt. Wie slimmer poogt te zijn dan Fred van der Wal zal van goeden huize moeten ko men!Gestorte tranen imponeren mij al helemaal niet,want die zijn bij zomerse temperaturen van achter de ketel van de centrale verwarming in no time opgedroogd en wat kopen we d'r allemaal voor?Niks toch?Huilen is voor ons allen te laat.

Tevens heb ik uit een en ander begrepen dat het de al lang totaal vergeestelijkte, etheriese,helaas licht labiele, gemakkelijk beïnvloedbare André niet veel uit maakt (zoals ik wel verwachtte.Nog even en hij is geheel vergeestelijkt,,totaal doorzichtig en zo gewichtsloos van braafheid dat hij vanzelf omhoog valt en ten hemel vaart gelijk He noch) en misschien heeft hij ook wel gelijk.Er zijn zes miljard mensen op aarde en de een lijkt moeiteloos inwisselbaar voor de ander.De wegwerpmens,nietwaar;laten we daar maar voor het gemak en de lieve vrede van uit gaan.In Zijn ogen zijn wij immers niets en van nul en generlei waarde en dat komt alweer goed uit en daar dien en wij geregeld de harde konsekwenties uit te trekken.Zodoende dus en daar dient men zich dan ook naar te ge dragen.

Het moge geen verrassing voor je zijn;loyaliteit,mededogen,sympathie of naasteliefde is mij als wolf in schaapskleren vanouds geheel en al onbekend.

 

Ik wil toch even een aantal voornaamste oorzaken voor mijn door jou onlangs geretourneerde schrijven explice ren.Het is wel kenmerkend dat jullie tussen 1989 en 2000 zonder aarzelen altijd de partij kozen van die fijne christenen die ons opzettelijk benadeelden,belachelijk maakten,oplichtten,belasterden en/of besodemieterden. Hier onder enige voorvallen:

In 1991 verlieten Ina en ik jullie onzinnige "bidclubje voor de buurt" daar de gerefor meerde mej. Clara Velema ons liever zag verdwijnen opdat de aandacht geheel op haar weinig appetijtelijk persoontje en haar grote neus zou kunnen vallen.Jullie kozen toen overduidelijk haar kant.Op dat moment was voor mij de vriendschap over.

Herhaaldelijke malen heeft de conflictueuze Clara Velema getracht huurders van mij tegen mij op te zetten en ten minste een maal gepoogd zich niet aan het door haar ondertekende huurkontrakt te houden.De onmoge lijke Velema (zoals ook jullie aan den lijve ondervonden) die een historie achter de rug heeft van verbroken rela ties,onmin en door haar geïnitieerde ruzies,zelfs met het lerarencorps op haar opleiding de NHL te Leeuw arden,waar zij een slechte naam had,was er de indirekt de oorzaak van dat wij de evangeliese gemeente te Leeuw arden verlieten daar zij diverse huurders van mij die eveneens lid waren van voornoemde gemeente tegen mij op zette.

De situuwaatsie werd daardoor onmogelijk.  Het was Velema bekend zowel als jullie dat een illegale Marok kaan,een stiekem,achterbaks zwartjoekel,dat ongehuwd samen leefde met een van de (o-zo-evangeliese) huursters   (okee;zelfs evangeliese trutten willen hun kut regelmatig kermis laten vieren) gedurende een periode van tenminste zes maanden klandestien verbleef in mijn pand aan de Cronjéstraat en daar n.b. voor schade zorgde die ter mijne laste kwam.Ook toen hielden jullie je mond.Jullie hadden mij kunnen verwittigen van een en ander, maar zo ver reikte de vriendschap dus klaarblijkelijk niet.

Voorts wil ik nog even aanhalen het treurige,pathologiese geval mej. Thea Fonteijn (dat dikke monster,die onaan gename,onaantrekkelijke schreeuwlelijk;nogal logies dat haar vermoeid ogende ex-echtgenoot,die middelmatige architekt,andere wijven achter na liep),die in een ochtend E.O. uitzending verklaarde voor buiten echtelijke kon takten te zijn,zoals wel meer fijngelovige E.O. dames en heren met problemen op sexueel gebied.(Niet dat het mij iets uit maakt!Een mensch zijn lust is een mensch zijn leven toch?En looptmen toevallig geen resistente vorm op van gonorrhoe dan zijn daar nog de intraveneuze antibiotika kuur of de rekombinant hiv therapietjes) Bij navraag door André ontkende zij glashard deze uitlatingen te hebben gedaan en betichtte mij van leugens. Mejuffrouw T.F. beweerde voorts dat ik tij dens een bezoek aan de konferentie van Christian Artists buitenge woon onmatig was met alcohol.Ik heb die avond slechts twee glazen wijn gedronken in tegenstelling tot de on aangename, dominante,bovenmaatse, wel doorvoede,leugenachtige schreeuwerige zuipschuit Thea F. die de volgende dag een kater zo groot als een Bengaalse tijger had.Net goed en boontje komt om zijn loontje zouden wij kunnen zeggen!Uiteraard koos André als haar broertje de partij van dit onlangs gescheiden zoveelste evange liese mormel en probleemgeval. Gereformeerden onder elkaar dekken elkander altijd,niet waar?De leugenachtige Thea F. beweerde dat ik "ambities had in het bestuur van Christian Artists te willen zitten."

Godtzalmebeware! Moge deze beker aan mij voorbij gaan?

Integendeel;ik heb vanaf 1969 altijd bestuurs funkties afgewezen van o.a. de Beroepsvereniging Beeldende Kunstenaars Amsterdam en slechts in één geval in 1985 een bestuursfunktie bij gebrek aan geschikte kandidaten kort bekleed voor zo lang als het nodig was van de Friese kunstenaars vereniging Fria.Wel heb ik indertijd het bestuur van Christian Artists aangeboden artikelen te schrijven voor het blad van deze vereniging omdat zij ge brek aan scribenten hadden (een adv. in het blad riep leden op die artikelen over beeldende kunst wilden schrij ven),maar dit werd afgewezen door de zo christelijke toenmalige voorzitter de gefrustreerde Friese tekenleraar & talentloze vrijetijds amateurschilder Henk Pietersma.Eén van de vele huftersstreken die hij Ina en mij van 1978 af  heeft geleverd met dat uitgesteken gristelijke schijnheilige rotsmoel van hem.

Niet dat het mij echt heel veel uitmaakt,maar de door jullie bewonderde gereformeerde ex-makelaar J.Boomsma (beticht in een rond schrijven door zijn voormalige gefailleerde vennoten van oplichting),nu werkzaam als kell ner en als Mulo jongen wellicht beter op zijn plaats dan ooit tevoren,heeft ons in 1988 een huis in Leeuwarden verkocht met rotte vloerbalken hetgeen behalve heel veel ongemak voor ons een schadepost opleverde van meer dan tienduizend gulden.Een schadevergoeding heeft nooit plaats gevonden.Wij keken er niet van op toen een ex-me dewerkster (Zwanie W.) van deze fraaie meneer opzettelijk voor dertigduizend gulden te weinig aan salaris had ontvangen en via een civiele procedure alsnog haar rechten en achterstallige gelden moest halen.Fijne,gere formeerde praktijken van die suikerzieke meneer,dat wel!Enfin,smaken verschillen,nietwaar!May he rotten in hell!Tussen 1988 en 1992 hebben wij 5 huizen via zijn makelaardij aangekocht of verkocht.Transakties waar geldwolf Boomsma elke keer aan heeft verdiend zonder daar veel in spanning voor te hoeven leveren. In 1995 heeft Boomsma zich tegen jullie er over beklaagd dat wij ons huidige huis aan de van Sminiawei niet via hem hebben aangekocht.Alsof wij iets aan deze mooie meneer verplicht zijn!Ook in dit geval stond André (en jij waar schijnlijk ook) aan de kant van een gristelijke opponent van ons.

Ten overvloede wil ik de gefrusteerde hypokriete jaloerse totaal talentloze tekenleraar "vol evangeliese" hufter Henk Pietersma even aanhalen, die sinds 1978 een campagne van leugens en laster over mij verspreid binnen- en buiten de  fijnchristelijke kingen (bijv. Christian Artists, waardoor tusen 1993 en 2000 de relatie met de La Ri vières ernstig verstoord was en pas sinds heel kort na een bezoek van Ria LaRivière aan ons eindelijk hersteld. Roddel,laster en leugens worden nu eenmaal gaarne opgepakt door onze fijnchristelijke broeders en zusters,niet waar) waar deze rancunelijer zo graag in vertoeft.De talentloze miesjmacher Pietersma,die zelf als hopeloos ge val uiteindelijk met veel moeite met een diplomaatje van de akademie Minerva is weg gestuurd om nooit meer te rug te komen  is nog steeds de risee van het docenten korps aldaar en als tekenleraar aan de NHL te Leeuwarden verantwoordelijk voor het weg pesten van leerlingen die weigerden abstrakt te schilderen.Enkelen hebben daar nu nog onder de  gevolgen te lijden en zijn betreurenswaardige psychiatriese gevallen.Denk niet dat ik bluf, want ik kan de namen noemen!Misschien geeft dat allemaal niets;het waren toch geen christelijke of gereformeerde leerlingen die ten onder gingen aan de schandalige praktijken van de sektariese fijne christen  Pietersma zal menig kalvinist zeggen.Voer voor de hel!De schijnheilige kristelijke kwezel Pietersma (als minkukel een ex-aanhanger van de antroposofie,zoals wel meer fervente zeveraars en beroeps ouwehoeren) heeft klaarblijkelijk een dusdanige in druk op André gemaakt dat hij mij verleden zomer over mijn kontroverse met Pietersma onder hield op een zonnige middag in jullie tuin.Het was duidelijk aan wiens kant André stond.Voor mij was toen de maat langzamerhand wel vol.

Enkele malen heb je je in bedekte termen op denigrerende wijze uitgelaten over Ina haar n.b. zelf gekozen voorrangs ontslag en het daar terecht bij behorende wachtgeld.In de 20 jaar dat  Ina een docentschap bekleede betaalde zij een aanzienlijke WW premie.Indexeer ik de betaalde premies dan blijkt dat in de vijf jaar na haar ontslag zij het door haar betaalde bedrag bij lange na niet heeft opgesoupeerd,mocht je slapeloze nachten hebben van anderamsn financiële lasten en lusten.Voorts wil ik er je opmerkzaam op maken dat wij beiden zoals iedereen nog steeds belastingplichtig zijn en ons op dit punt niets te verwijten valt.Het is niet terecht Ina of mij in de hoek van de profiteurs te plaatsen voor wiens inkomen jullie financiële lasten op zouden moeten brengen.Als ik iemand een gewetenloze profiteur zou noemen dan denk ik veel eerder aan de kellner J.Boomsma of aan die dominee van jullie die als liefhebber van het voortdurend zompige,zuigende,naar buitenechtelijke sex honge rende gereformeerde vrouwelijke geslachtsdeel,zo volgaarne de vrouwelijke gemeenteleden plat neukte.Niet dat het mij shockeert;ik ben op het sexuele vlak wel wat gewend.Wat dat betreft gaat geen zee mij te hoog,maar ik ben dan gotzijdank ook niet griffermeerd,noch speel ik voor moralist of zieleherder.

Enige jaren geleden raakte de ex-krimineel/junkie Bert Panhuyse in grote financiële problemen vanwege ver waarlozing van zijn keukenzaak.De overkoepelende direktie van Grandorama   heeft Panhuyse zonder veel rucht baarheid ontslagen,maar in feite was de zaak failliet is mij medegedeeld uit kringen rond Panhuyse,maar om za kelijke redenen is het faillissement niet in de openbaarheid gekomen.Panhuyse loog toen hij rond vertelde dat hij de zaak voordelig heeft over kunnen doen.Tevens trof een tweede faillisement van zijn Reli Teevee zender hem en is dankzij zijn wanbeheer een video montagebedrijf voor tienduizenden guldens het schip in gegaan. André verdedigde oplichter Panhuyse toen ik de juiste toedracht toelichtte.Het tweede faillissement van zijn scherts t.v. reli zender is trouwens gepubliceerd in de Leeuwarder Courant.Eén en ander zij  hem overigens van harte ge gund.Tegenwoordig schijnt hij betaald te worden uit de kollektes van evangeliese kriminelen als Morris Cerullo en Benny Hin,naar ik hoorde.

 

Wat betreft mijn regelmatig bezoeken van een Pinkstergemeente waar je een vraagteken bij zette:Ik houd wel van slaapverwekkende bijeenkomsten bijgewoond door vele halluvve zolen,randdebielen en ander laag ge schoold publiek.Dat stelt weinig eisen aan mij en laten we dat vooral zo houden!Het is er warm in de slecht ge ventileerde zaal met het veel te lage plafond,het uitgewasemde leewater  staat op de ramen en hier en daar liggen her en der suggestibele dames en heren met overte financiële,maatschappelijke,seksjuwelen en/of psiegiese problematiek op de grond,beven,trillen,schokken en bokken met opgeschorte rokjes op obscene wijze dat het een lieve lust is om aan te zien voor mij als koele,cyniese observator onder het aanzwellende,opzwepende gezang uit de devote gouden kelen der onappetijtelijke licht hysteriese vrouwen is er menigmaal zo wonderschoon dat ware ik een oprecht gevoelig persoon met een zeer groot inlevingsvermogen voor de minder begaafde medemens, ge teisterd door een geest van zwakte,een tersluikse aanval van ontroering hetzij een brok ter grootte van de Amers foortse kei mijn strot geregeld zou verstoppen (smakelijk eten),doch gelukkig, zoals mijn zusters en broeders niet ophouden mij te verzekeren;er is altijd hoop volgens mijn fijne gristenbroeders en voor toe koffie met koeken en spritsen alsmede veel gelul aan je moeie,ouwe kop.Waar is het allemaal voor nodig,denk je zo vaak bij dat soort bijeenkomsten of als men te opdringerig en indiskreet wordt zeg ik zo vaak:Bekijk het nou gauw met je glazen oog en je houten been!Ik houd er van in dat weinig inspirerende gezelschap als overtuigde muurbloem niet op te vallen en immer de neutrale kleur aan te nemen van het behang.Eén te worden met de muur;ja,dat is in gristullukke kring mijn grootste ambitie en voorwaar;toch niet te veel gevraagd van de ander!

Verder is nog vermeldenswaard  hoe de zo eigentijds ogende paardenstaartjournalist Walinga twee maal per briefkaart aankondigde een artikel over mij in het Friesch Dagblad te zullen plaatsen.Na zijn konnektie met de luldebehanger Pietersma trok hij dat in en ontkende zelfs ooit dat voorstel te hebben gedaan.In een emotionele brief schreef hij mij overigens wèl dat  hij "tegen mij gezondigd had," door te liegen,maar tegen zijn hoofd redakteur ontkende hij ooit over een interview met mij te hebben gesproken,noch mij de kaarten van zijn hand die ik kan tonen waarin hij aanbood een artikel over mij te schrijven,ooit te hebben verstuurd. Jullie verdedigen hem uiteraard,dat spreekt vanzelf,soort zoekt soort en zullen mijn lezing van het voorval wel niet accepteren en dat is één van de vele redenen om voor goed te breken met jullie.Het zal me aan mijn reet roesten!Ik zal er g.v.d. geen traan om laten!

 

Begin jaren tachtig had ik altijd veel sympathie en respekt voor je en zag al snel in dat je een helder verstand had en niet echt voor de poes was.Je was te bescheiden;je capaciteiten kwamen niet echt aan de oppervlakte.Je was snel geïntimideerd.Een enkele keer tijdens een bidstond zat ik je wel eens te bekijk en,zoals ik graag naar mensen kijk,zonder veel verdere bijbedoelingen op het erotiese vlak.Ik heb er nooit een moment aan getwijfeld of je zou het wel redden in het maatschappelijke bestel en dat bereiken wat je ambieerde,net als Henriët Iestra,waar ik ook veel respekt voor heb.Ik heb altijd waardering gehad voor je nuchterheid,verbale begaafdheid en inzet.Wel vraag ik me af waarom je zo gesloten bent en zo weinig laat zien van jezelf in al die jaren.De meeste kamers van je persoonlijkheid zijn niet toegankelijk voor mij dat is wel heel erg duidelijk.Al lang raakt het mij niet meer!Het kan mij niets meer schelen.Hier kan en wil ik gewoon niet mee uit de voeten.Ik geloof dat de relatie met jullie al zo verschrikkelijk lang in een status quo toestand was gekomen;dat er geen groei meer in zat,dat we elkaar echt niets meer te vertellen hebben of-zoals ze in evangeliese kringen zeggen-te delen.We vervelen elkaar,jullie koud is mijn warm,dat is evident. Bezoeken over en weer werden tot een verplichting.André wilde zo weinig mogelijk tijd aan ons beste den.Ik heb geen kubieke centimeter kontakt ooit met hem gehad,noch deel ik zijn inzichten op welk gebied dan ook.Ik heb altijd gevoelsmatig jouw kant gekozen in het verleden als je soms op infame wijze achter je rug om minachtend werd bejegend door de hypokriete bezoekers van die charismatiese kring met hun ge zalf,gekwezel,gezever en gezeur,omdat ik er niet tegen kan als één ten onrechte uit de groep wordt ge stoten en veracht,omdat ik veel te goed uit ervaring weet hoe dat aan voelt.Alleen heeft dat mij heel hard en meedogenloos gemaakt en dàt is winst!Ik ken geen kompassie met wie of wat dan ook en kies voor de survival of the fittest!Wat niet levensvatbaar is dient te worden uit geroeid!

Je weet heel goed dat ik  positief tegenover je stond en waar het precies mis is gegaan is misschien moeilijk aan te geven.Misschine zijn we uit elkaar gegroeid en so what!Wat hebben we elkaar nog te vertellen of aan te reiken behalve lege briefjes,clichés,kopjes zwarte koffie en verdere vrijblijvendheden.Voor mij was een breekpunt toen we het bidgroep je moesten verlaten.Jullie keerden je tegen ons.Daarna was het voor mij voor goed over.Jullie hebben op dat moment gekozen.Ik ook.Ik ben de laatste die zal smeken om aan dacht,interesse of vriendschap,wat je daar ook onder mag verstaan.Moesten wij ons verdedigen? Argu menteren? Ik ben de laatste die dat zal doen,dan ga ik liever voor goed weg.Het lijkt godtverdomme de gereformeerde jongelingen vereniging wel die omgang met jullie!

 

Er blijft een tweede mogelijkheid open.Het kan zijn dat jullie uit naiviteit (maar dat geloof ik niet) altijd de kant hebben gekozen van onze fijn christelijke vijanden of mischien daarentegen  zeer weloverwogen.Beide stand punten vind ik even zwak en verwerpelijk.Ik zie het als gebrek aan karakter en een gebrek aan analyse,mogelijk misvormd door jullie gereformeerde overtuiging die gebaseerd is op een schijnheilige,oppervlakkige,burgerlijke fatsoensmoraal.Ina noch ik hebben bovendien  antwoord op de belangrijkste vraag:waarom wilde je nog met ons verder?Wat beteken(d)en we voor je???Wat betekende ik voor je?Volgens mij minder dan de vragenrubriek uit de E.O. gids van verleden week.

 

                                                                                                         Met een  groet

                                                                                                         Fred W. van der Wal

 

P.S.:Het is zeer denigrerend om kwalifikaties te uiten als "Ina achter d'r hekje."Wat matig je je eigenlijk wel aan?Is het je in je bol geslagen? Als deze uitlating bedoeld is om je minachting voor haar te uiten;akkoord,ga je gang,maar zoek dan geen kontakt meer met haar of met mij.Wat mij betreft:exit!Indertijd is er door ons voor jullie een deur geopend;dan is het nu tijd om die even hard en definitief dicht te slaan.Het is immers alleen de zee voorbehouden eindeloos door te gaan met klotsen!Je verwijt dat we geen enkele belangstelling voor jouw werk hadden is onjuist.We hebben altijd met interesse geluisterd naar je soms enthousiaste,altijd uitvoerige verhalen over je werkzaamheden.Je hebt daar altijd alle ruimte voor gekegen en bent met respekt behandeld.Ik heb er nooit één moment aan getwijfeld dat je de baan die je nu hebt niet zou krijgen.Hetgeen ik je toen ook herhaaldelijk heb gezegd.Je hanteert hiermede bij wijze van konijn uit de hoge hoed een oneigenlijk argument en dat is zeer kwalijk.Ik vraag mij af of deze handelswijze symptomaties voor je karakter is.Overigens verwacht ik verder geen antwoord meer op mijn relaas.Meer dan ships that pass in the night zijn we nooit geweest!

Zie mijn aktie maar als het opschonen van het bestand aan kalvinistiese kennisjes,begonnen met het elimineren van de walgelijk familie van Seventer.Ik ben er van overtuigd dat het jou eigenlijk ook allemaal niets uit maakt; alleen ben je gepikeerd dat je bent uitgerangeerd!Zeg nou zelf!Daar kunnen de vrouwtjes slecht tegen in het le ven!

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.