Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
5 december 2011, om 21:26 uur
Bekeken:
538 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
225 [ download ]

Score: 1

(1 stem)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"“ Al is het wijntje zuur , het blijft op tafel!” (deel 11)"


“ Al is het wijntje zuur , het blijft op tafel!” (deel 11)

 

 

U heeft anders zelf in de jaren ’80 nogal tegen de BKR geageerd;Waarom?

 

Moet U dat nog vragen?Je zag het tussen 1970 en 1984 verkeerd gaan.Ex-gymnastiekleraren,werkelo ze fietsherstellers,geflipte grafiese ontwerpers die vonden dat ze ook wel konden schilderen en psychi atriese patiënten kwamen allemaal in de regeling die voor beroepskunstenaars was bedoeld.In 1976 bezocht ik een week voor zogenaamde christelijke kunstenaars in Zwiggelte waar de leiding bestond uit een eeuwige student Hans van Seventer in korte, wijde corduroy broek met wollen kousen er onder waar de kwastjes van de padvindersclub nog aan hingen en een tekenleraar secundeerde hem in zijn vrije tijd.Ik noemde die schoolmeester (Jan van Loon) altijd De Stalen Jezus Van Zwiggelte en wat padvinders betreft;mijn oma zei altijd al padvinders zijn gatvinders.Die Jan van Loon had zo’n sjaggerij nige tuberkuleuze miesjmacherskop,zo’n afgebef te, artistiekerige baardekop paardekop.Later bleek dat hij het model van de akademie stiekem in d’r kut kneep bij gelegenheid,volgens een kunstenaar uit Groningen stad.Nou,die fijne meneer met zijn onder wijsbaantje was tegen de BKR.Ik vroeg hem wat hij zou doen als hij geen uren meer aan de akademie kreeg waar hij werkte.Ja,dan was het wat anders, dan zou hij gelijk in de BKR gaan!U zult het gelo ven of niet,maar die meneer was ook lid van de zwarte kousenkerk.Hypocrisie is daar het evangelie.

 

U hebt anno nu, 1996, meer dan 160 groeps- en eenmanstentoonstellingen op Uw naam sinds begin 1966 en werd diverse malen geinterviewd door de schrijvende pers en de omroepen,maar toch blijft U ondanks alles volhouden dat de film met de titel “My Name Is Nobody” op U van toepassing is.

 

Die film was vol surrealistiese vondsten,dus daar hoef ik mij niet voor te schamen.Henk Helmantel, die is veel en veel beroemder dan ik en die heeft het me toch moeilijk,hoorde ik eens van een werkeloze tekenleraar uit Bergum (het slijmerdje J. v.d. K.) die toen nog in Drachten woonde in een nieuwbouw rijtjeshuurhuis.Die Helmantel zou zich met zijn geld geen raad weten en kocht daarom dure Chinese antieke vazen van tienduizenden gulden per stuk. Metershoge vazen en zo kostbaar dat koningin Bea trix haar kunst gebit uit haar koninklijke paardebek viel toen ze bij hem op bezoek was om een doekje uit te zoeken. Sindsdien noemt Henk zich hof leve rancier en dat heeft hem geen wind eieren gelegd. Sindsdien koopt de met porno- en onderbroeken rijk geworden kunst handelaar Loek Brons  zich een breuk aan Helmantels.Zelfs Chris van Geest,die ge regeld uit een vullisbak eet en in een achterbuurt een smerige kamer bewoont om meer op Charles Bukowski te lijken is bekender dan ik en populair bij het Amsterdamse Leidseplein volkje.Kunstenaar in Amsterdam zijn betekent tot zes uur ’s ochtends in de sociëteit hangen,de een of andere meid op het biljartlaken na twee uur des nachts tot in de vroege ochtend neuken met de korte keu en de twee ivoren bleke ballen en verder overdag en beetje flaneren in de Leidsestraat en de Kalverstraat.Daar bedank ik dus voor.Ik ben een heel serieuze meneer!Wat had U nou gedacht!

 

Verschillende kritiesie schreven in de jaren zestig en ook later dat U veelvuldig gebruik maakte van Freudiaanse symboliek.

 

Daar wil ik niet al te mystiek over doen want met die Freudiaanse symboliek werd je in de jaren zes tig gewoon dood gegooid in kunstenaarsland en ver daarbuiten,daar was op de duur geen lol meer aan te beleven.Het ontaardde in je reinste sadomasochis tiese en fetisjistiese smeerlapperij!Men kon weer eens geen maat houden in kunstenaarsland!Ik kreeg begin jaren zestig ook hoog lopende ruzies met mijn toenmalige zwaar gereformeerde vriendin Els D. omdat ik met respekt sprak over het Freudiaanse en Jungiaanse erfgoed.Vooral het amorele anti reli gieuze pansexualisme van Freud trok me wel omdat ik dacht dat het ten eigen bate de vrolijke,schulde lo ze omgang tussen de seksen zou bevorderen en dat het uitgelopen is op de pornografiese smeerlapperij en vuilbekkerij die in iedere kiosk openlijk ten toon gesteld wordt is een onsmakelijke uitwas.Zo ver had het nooit mogen komen met deze openlijke om helzing van de in homokringen welkome Priapus kultus.Ik herinner me nog dat aan de kweekschool te Bloemendaal door de aardrijkskunde leraar Freud voor een perverse smeerlap werd uitgemaakt die zijn moeder wilde neuken en door het sleutelgat keek hoe zijn ouders neukten en dat is geheel be zijden de waarheid,maar zegt erg veel over de ver drongen sexualiteit van die leraar in kwestie,die nog net wist waar Enschede lag,maar ook niets meer dan dat!Veel van wat Freud beweerde is achter haald en tot op de bodem afgebroken in de zestiger jaren,onderzoeks resultaten heeft hij opzettelijk vervalst,maar al zou er niets van zijn hypotheses kloppen,dan nog is zijn werk een monumentale ge niale gedachten konstruktie en voer voor literatoren en een leger fantasieloze beeldende kunstenaars ter inspiratie.Ik las al vroeg “Inleiding tot de psycho analyse” van Westermann Holsteijn, een volgeling van Freud en nog steeds lezens waardig.Iedereen zal psychiese mechanismes als negatieve of positie ve overdracht herkennen in allerlei machtsverhou dingen,vooral in streng christelijke religieuze en pastorale relaties.Het is jammer dat de aanhangers van Freud er een soort sekte van hebben gemaakt en hem als een goeroe zien,zoals hij zich ook zelf zag en wat onvermijdelijk tot de breuk met Jung leidde.

In de jaren tachtig interesseerde ik meer voor de op vattingen van Laing,vooral zijn inzicht in het positieve therapeutiese effekt van een gezond ge zinsleven.Hij luidde een herwaardering van het ge zin in dat sinds de jaren zestig en zeventig onder in vloed van extreem linkse los geslagen idealen in het verdomhoekje zat.

De surrealisten hebben Freud net zo lang uitgemol ken totdat er van een uier niets meer te bekennen was.Als U Freud nooit had gelezen dan was het be klimmen of afdalen van een trap niets meer dan het op of af gaan van een aantal traptreden en daarmee basta.Nu gaat de doorgewinterde dubbelzinnige kunstbeschouwer,goed getraind in onsmakelijke por no persiflages en andere weinig verheffende dubbel zinnigheden,gelijk van de weeromstuit denken aan een goud eerlijke onvervalste ordinaire wip tussen de klamme lappen of -nog erger-aan neuken in de keuken tegen het aanrecht op en met de afzuigkap aan of met je zusje onder tafel pluisje blazen om daarna gedwongen door het Oedipuskompleks in het geniep stommetje onder de deken met je moeder te spelen!

 

Wat mij vooral interesseert is of U die symboliek er bewust in legde

.

Soms wel en soms niet.Vooral in het begin al hele maal niet,omdat ik niet alleen uitsluitend in de sexu ele lading van mijn kunstwerken was geïnteres seerd,maar vooral in techniese aspekten van de vormgeving en de kunsthistoriese kontekst.Niet voor niets noemde de bebaarde prof. Jos Muris uit Limburg mij al in 1968 een compositories natuur talent (zo mag ik het horen!) en daar houden we het maar op.En verder is mijn werk geen illustratie van welke (wetenschappelijke) hypothese dan ook en al helemaal geen allegorie.Wilt U dat laatste vooral noteren voor het toekomstige naaktgeslacht?

 

U beweert dat we al lang in het post-Freudiaanse tijdperk leven en dat alle dingen die niet abso- luut kontroleerbaar zijn tot het bijgeloof,de re li gie,de moderne verzinsels van de roddelbladen, de parapsychologie of de psychiatrie behoren.

 

Wat de dames en heren artiesten betreft klopt dat wel.De inrichtingen,gevangenissen en psychopaten asielen zitten vol met kreatievelingen die zich aan God noch gebod wensten te storen.Staaltjes van de  pedagogiese gevolgen van Freuds leer zien we in de jeugdgevangenissen en opvoedingsgestichten. Pro gressie in de kunst of in het leven is er eigenlijk niet.Wordt er een groot probleem op het ene gebied op gelost dan duikt ter compensatie van de vrolijk heid wel weer een andere kwestie op.Vrede en ge rechtigheid zijn onhaalbare principes.Ik ken bij voorbeeld een met niet weinig moeite afgestudeerde student filosofie die maar niet wil erkennen dat hij eigenlijk een gemankeerde kunstenaar is en daarom artistiekerige grappen en grollen voor de E.O. is gaan vertonen en om zijn gebrek aan talenten wil ik hem niet al te hard vallen,zelfs bij tijd en wijle heel schappelijk behandelen en minzaam,doch wat neer buigend tegemoet treden,vooral vanwege het feit dat hij voor de evangeliese omroep ging werken waar hij jaren lang heftig tegen geageerd had en al schuldkompleksen kreeg als hij het NRC-Handels- blad las of een lammy coat droeg,dat veroorzaakte enorme gewetensproblemen bij deze gereformeerde glimpieper,dat zult U misschien niet kunnen begrij pen,maar zo werkt dat bij die met irreële schulden beladen gereformeerden.Hij formuleerde in ieder geval zo onbeholpen en beneden de maat  dat hij ook inderdaad geen kunstenaar was en het ook nooit zal worden.Aanhangers van onduidelijke link se filosofietjes beweerden in het verleden nogal eens dat helder en goed schrijven,samenvattend en begrijpelijk kunnen formuleren alsmede duidelijke mededelingen doen een verworvenheid van het fascisme zouden zijn.Nou,dan kennen ze de propa ganda geschriften van de fascisten en de nazis wel heel erg slecht,want die waren niet altijd even dui delijk.Maar goed,wat doet een doktorandus onbenul in de filosofie als Hans doktorandus van S. in het al lergunstigste geval?Ja,juist,vergelijkende “weten schap” bedrijven en vergelijken kan de eerste de beste middelmatige ulo leerling ook en voor de rest leutert hij zijn E.O. programma vol met “itempies” over gefrustreerde al of niet van hun   hypokriete ge reformeerde geloof afgevallen nep- en namaak artis ten.

 

U zegt tot voor enkele jaren van mening te zijn geweest dat de bovenzintuiglijke wereld niet te  vatten valt in  natuurwetenschappelijke metho des en dat de enige wijze van verificatie van okkulte claims zou zijn om via okkulte technie ken informatie te verzamelen omtrent het onzien lijke.U begaf zich daarmee tussen 1955 en 1975 op het terrein van okkultisme,yoga,rituele magie en esoteriese praktijken zoals beoefend door aan hangers van The Hermetical  And Mystical Or der Of The Golden Dawn en correspondeerde zelfs met een Londense tak van deze beroemde 19-e eeuwse orde die de naam The Inner Light Society droeg en opgericht werd door het medium Violet M. Firth.

 

Sinds 1975 ben ik een heel andere mening toege daan  namelijk dat het de mens niet is toegestaan om het onzichtbare te betreden.U vindt daar in Ge nesis duidelijk richtlijnen voor.De Bijbel zegt dui delijk dat de onzichtbare dingen van God zijn en niet van de mens.U weet ook welke straf er stond op het overtreden van dit gebod;de dood.

Het merkwaardige is dat zogenaamde beoefenaren van de occulte,obscure borderline science,zoals Ro bert Monroe,die een bizarre “tijdmachine” heeft ge construeerd waarmee het mogelijk zou zijn “ astraal te reizen en zich in de geest naar andere plaatsen dan waar het lichaam aanwezig is te verplaatsen en daar na afloop nauwkeurig verslag van te doen welke personen aanwezig waren en wat zich daar afspeelde.”De resultaen van de niet altijd herhaal bare experimenten zijn overigens gecontroleerd door medewerkers van de Stanford University.

Deze experimenten werpen de nodige vragen op voor de christen,dat zult U wel begrijpen.Waar ligt de grens tussen okkult experiment en natuurweten schappelijk onderzoek?Het blijkt dus met behulp van natuurkundige instrumenten in het geval van Monroe mogelijk om bewustzijns veranderende ef fekten te bewerkstelligen die lijken op sommige “wonderen” die beoefenaren van Yoga tot stand kunnen brengen en niet langs normale weg zijn te verklaren.

 

In het boek “Dreamland,Travels inside the secret world of Roswell and area 51” maakt auteur Phil Patton melding van parapsycholo giese  experimenten door Dr.Harold Puthoff en Russell Targ met bovenzintuiglijke waarnemnig via uittredings experimenten.

 

Deze experimenten die slaagden vonden plaats begin jaren zeventig en waren er op gericht om van eventueel militair nut te zijn.De CIA startte dit on derzoek en stootte het later af naar het leger.De proefpersonen die gevraagd werden rapporten te le veren betreffende lokaties en bewegingen van Sov jet vliegtuigen kwamen met vermeldingen van UFO’s in plaats van vliegtuigen.De psychologiese technieken om tot uittreding van de persoonlijkheid te komen waren voornamelijk feed back Aplha hersengolf training.Het programma kende zeer wis selende successen.Ufo’s,paranormaal onderzoek, ce remoniële  magie en okkultisme hebben altijd een  sterk verband met elkaar getoond.

 

In de derde klas van de kweekschool deelde U de direkteur drs. W. de Tombe tijdens een gesprek op de gang mee dat volgens Uw gezonde boer enverstand de uitkomsten van de Rohrschach test volkomen spekulatief  en ondoorgrondelijk waren,zoals jaren later door wetenschappelijk onderzoek werd bevestigd en onder andere door Piet Vroon werd aangehaald als een onbe trouwbare psychologiese test  en een meth de die notoir onbetrouwbaar is,in zijn boek “Wolfs klem. De evolutie van het menselijk gedrag.”

 

Jahaha,die direkteur van de kweekschool had psy chologie gestudeerd,die zette als doktorandus een hoge kippenborst op waar ze maar eens een wolfs klem van Piet Vroon op hadden moeten zetten,dan had hij wel anders gepiept en hij lachte me hartelijk uit voor het front van de kweekschool,daar kickte die man op en al die adspirant onderwijzers lachten beleefd met hem mee.Later onafhankelijk weten schappelijk on derzoek heeft bewezen dat ik met mijn vermoeden met alleen een intuïtieve basis toch volkomen gelijk had.Ik heb altijd de pest gehad aan twee kategorieën mensen:boekhouders en school meesters.De direktie van die kweekschool wilde mij een Rohrschachtest af laten nemen door twee doktoraal studenten omdat ze dachten dat ik totaal onaangepast en stapelkrankjorum was omdat ik half lang haar had,weigerde een driedelig kostuum aan te trekken en existentialistiese schrijvers las en op die basis van dat psychologies onderzoek  beslissen of ik wel examen voor schoolmeester mocht doen.Ik heb dat uiteraard geweigerd.Hij zei:”dan kan ik je verder niets maken,alhoewel ik je totaal ongeschikt vind voor het onderwijzersschap en ik zie je meer op je plaats in de handel of de reklame, daar kun je die afstandelijke verneukeratieve hou ding mischien bot vieren en levert het financieel nog wat op ook.”

 

(wordt vervolgd)

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.