Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
12 april 2016, om 08:35 uur
Bekeken:
283 keer
Aantal reacties:
1
Aantal downloads:
189 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Onderstaande tekst Fred van der Wal is afkomstig van Wikipedia"


Onderstaande tekst is afkomstig van Wikipedia

18 dec 2011 15:39 (CET) KLEINE SELECTIE RECENSIES WERK FRED VAN DER WAL 1967-1984 IN HET ALGEMEEN HANDELSBLAD, ELSEVIER, HAARLEMS DAGBLAD, DE TIJD, LEEUWARDER COURANT 1967.”Fred van der Wal is zonder twijfel de grote verrassing op de tentoonstelling in De Waag.Bij hem gaat de gruwel autonoom opereren!Zijnwerk blinkt uit in diep gaande voltreffers.Hij is weer één van die mensen waaraan geïllustreerd kan worden, dat walgelijk heel “mooi”,”goed” en “link” kan zijn.Alle seksuele details die Van der Wal op papier zet met de daarbij behorende “smerige geest”,kan geloof ik,geen enkele begeerte opwekken.Dat komt doordat Van der Wal het walgelijke èn het wellus tige en het mooie van de toeschouwer houdt.Mijns inziens wijst deze kunstenaar alleen op het bestaan van beestachtigheid en daarmee impleciet op de de moniese zijde die los raakt wanneer de gruwel auto noom gaat opereren.Dat Van der Wal zijn toe schouwers daarbij geen kans geeft zich te verkneu teren in vunzige gedachten-zo zij al die intentie al zouden hebben- dankt hij voor een groot deel aan zijn techniek,maar tevens aan zijn doordachte vi sie.”(Vrije Volk) 1967.”Fred van der Wal,nog maar 22 jaar oud,blijkt een hele knappe tekenaar te zijn…toont persiflage op de wijze waar op in de reclame intieme dames kledingstukken worden geafficheerd.Bizarre hu mor,waarin het aankleden een wrange striptease act wordt.Intelligent spel met erotiek en maatschappij kritiek.Bij zijn jeugd horende protesthouding zullen we maar voorbij zien…zal zich ontwikkelen in de richting van een eigen surrealisme,uitgesproken in een moderne,koele,beeldende taal.Een zo koel front voor een zo emotioneel geladen achterland.” (Haarlems Dagblad) 1968.”…hoe hij met de precisie van een calligraaf, met ornamentbanden voor provocerende teksten,de wereld zijn afschuw en verachting in het gelaat spuwt.Een protestschilder,al verklaart hij twintig uur per dag te slapen,sigaretten te roken en de laat ste fles bier van zijn lief op te drinken.Zo komen die tekeningen nooit tot stand.Wat hij wel doet is een soort striptease van de huidige mens na te stre ven.”(Algemeen Handelsblad) 1969.”Fred van der Wal behoort tot de jongste aan winsten van de Mokum-realisten,een autodidact die zich een buitengewoon precieze en bewerkelijke tekenstijl heeft eigen gemaakt (hij zou het in lithos moeten kunnen vermenigvuldigen)waarmee hij zijn gram en humor,agresie en andere sex varianten toe voegt aan datgene wat zijn generatie met alle me dia,ook de beeldende,aan deze wereld heeft te ver tellen.Zijn teksten vormen vaak een integraal onder deel en liegen er niet om.De lijst van blaadjes en bloemetjes waarmee hij zijn met veel zwart en grijs gedane commentaren omgeeft,als was het iets heel liefs en ouds,behoort volledig bij het ironische van dat overigens zo donkere commentaar en ver sterkt het.Er bestaat pop muziek,waarbij ik zijn voorstel lingen heel goed op de hoezen zou kunnen denken, zoals ik meer funkcties zie die de toekomst van deze jonge,als autodidact zichzelf vormende teke naar tot een geslaagde maken.”(Algemeen Handels blad) 1969.”Fred van der Wal met sociaal bewogen tekeningen.”(Stedelijk Museumjournaal) 1969.”Erotiese symboliek, belachelijk gemaakt als dagelijks consumptiemateriaal in Fred van der Wal’s advertentie-achtige tekeningen.” (Trouw) 1970.”Fred van der Wal toont in Galerie Tardy in Enschede met achttien tekeningen en gouaches zijn meestersschap.Naar voorbeelden van foto’s worden figuren in de composities geplaatst.Overal zien wij hem met de grootste precisie aan het werk.Iedere lijn die met de hand getrokken wordt kan mislei dend zijn en is in zijn ogen verdacht.Hij maakt ge bruik van de brutale manier van adverteren en kiest uit de honderd-en-een beeldend die dagelijks op ons af komen via de media.Door een kleine ingreep moet het alledaagse plaats maken voor het bijzonde re.Hoe kleiner de ingreep is hoe krachtiger vaak het resultaat.Hoewel Van der Wal zichzelf een keer aan een draad om de hals de verstikkingsdood laat ster ven,zijn het vooral vrouwen die bij hem het meest te verduren krijgen.De manier waarop Van der Wal zijn stukken samen stelt heeft veel gemeen met de pop art.Hij protesteert niet tegen de techniek of de stad en attendeert niet op wantoestanden.Zijn werk is absoluut zonder moraal.Het valt op dat hij tot nu toe de ouderwetse middelen als de tekenpen en de penseel benut,terwijl hij juist het eigen hand schrift en de invloed van het gebruikte materiaal zo veel mogelijk tegen gaat.Adembenemend is het om te zien hoe alles met dezelfde concentratie wordt uit gevoerd.Het is een kleine fout en tientallen werk uren kunnen doormidden worden gescheurd en op een prop in de prullenmand gegooid worden.Het lijkt alsof met de vele uren ambachtelijk werk die aan ieder stuk besteed moeten worden de agressie groeit en de ideeën gemener worden.Met valse kleuren en venijnige trucs worden al de zintuigen aan het werk gezet.Gezichten uit de ergste dromen schreeuwen ons met wijd open mond iets toe.Wie op een tentoonstelling voor een werk van Fred van der Wal staat voelt zich op alle mogelijke manieren bedreigd en heeft misschien zo af en toe de neiging achter zich te kijken.Naar een werkje van Fred van der Wal kijkt men niet alleen met de ogen maar ook met de neus en de oren.In een cirkel worden lich aamsdelen rond geslingerd.Armen,handen,hele en halve vrouwen zijn in een soort wasmachine ge daan.In de centrifugale werking lossen normale situ aties op.Een grote herenhand,met keurig geknipte nagels,neemt in de gewijzigde toestand de tempera tuur op.De thermometer wijst tweeënveertig graden aan!De toestand is kritiek en niets ontsnapt aan de aandacht van de kunstenaar.Uit vrees voor het on verwachte,de ongelukken die op iedere hoek van de straat en ieder ogenblik de mens kunnen overvallen zien wij van der Wal alvast tot de aanval over gaan. Op papier met de scherpe pen en het kleine penseel tje durft hij alles,in het gewone leven neemt hij lie ver niet al te grote risico’s.(Elsevier’s Magazine) 1970.”Waarin de allerjongsten als Fred van der Wal visie en levensgevoel van de eigen generatie ver tolken.En juist deze generatie van “levensvertel lers” doet dat weer met een heerlijke onverschillig heid jegens de officiële mode (ook al gaan elders ontwikkelingen in hun richting) en met een ernstig e,kritische houding,die elk luidruchtig effekt ver mijdt en liever bij het kleine en bij de tekening als basis begint.En waarschijnlijk is dat ook wel de reden,waarom wij hen van jaar tot jaar,van expositie tot expositie gestadig zien groeien in zelfstandig heid van uitdrukking en in de breedheid van de beheersing van hun middelen.(Algemeen Handelsblad) 1970.”Fred van der Wal,behorende tot de “generatie van nu.”Hoewel beinvloed door pop-art,absur disme en surrealisme werkt Fred van der Wal an ders,namelijk met een middeleeuwse precisie,die zelden meer wordt gevonden.Hij hanteert de teken pen verbazend knap in een schijnbaar super-realis tische stijl.Hij voegt daar echter elementen aan toe. Bij hem heeft een meisje in badpak scharen als arm en en benen.Soms heeft ze een hoofd,soms niet.Het brutaal poneren van stellingen,zowel in de mee ge tekende teksten als in de expressie van zijn figuren gelegd,doet denken aan de maatschappij kritiek van de pop-art.Zijn zin voor precieus tekenen en de ab surde samenstellingen van zijn figuren en zelf por tretten verwijzen echter naar de surrealisten. Fred van der Wal is veel te intelligent om zich aan één van die uitersten te verbinden.Hij vindt een ei gen tekenstijl maar ook een synthese in zijn bin ding met de maatschappij.Richt zijn mede exposant van Wensveen zich op de buitenwereld,Van der Wal heeft daar in feite weinig boodschap aan en te kent eerder zijn “binnenwereld” maar met een idi oom ontleend aan de realiteit.Het pop element (het oprecht onthullen van de werkelijkheid met direct aansprekende “populaire” beelden) is een schijn ma noeuvre.Het is een voorhang waarachter een hang tot onthullen van zichzelf schuil gaat.Je zou hem een surrealist kunnen noemen,die zich van stijl mid delen ontleend aan de pop art (en die dwingend rea listisch en knap weer gegeven) bedient om meer over zichzelf te vertellen dan over de werkelijk heid,zoals die zich in maatschappelijke verbanden voordoet.(Haarlems Dagblad) 1974.”Wat hij nu maakt binnen de stijl van een koel toegepast surrealisme-de combinatie van ongelijk waardige inhouden binnen één vlak- is heel knap. Deze lithos en zeefdrukken boeien door het voor dragen in heel precieze stijl van ongeloofwaardige situaties.” (Haarlems Dagblad) 1975.”Ik heb vroeger wel eens geschreven over de knappe graficus Fred van der Wal.Hij zat toen nog in Haarlem en exposeerde bij Galerie Mokum in Amsterdam.Nu woont hij al lang weer in Am ster dam en heeft de laatste tijd nogal van zich doen ho ren,niet alleen door een aantal exposities,maar ook door zijn uitspraken.Op de uitnodiging voor zijn ten toonstelling bij Felison op Beeckestijn staat zo’n uit spraak van hem:”Ik ben liever niets naast René Ma gritte,dan iets naast een Nederlandse collega.” Boud gesproken natuurlijk.Van mij mag ie,want zijn bladen zijn volgens mij wel degelijk iets en van der Wal is niet niets. Afgezien nog van het feit dat hij een van de eersten is geweest die als jongere hier in ons land een der gelijk vervreemdend realisme hanteerde is hij ook iemand die de grafische en druktechnieken tot een maximum hanteerbaar en dienstbaar heeft ge maakt.Zijn vormen wereld ontleent hij aan de mo derne wijze van mens zijn in een nieuw soort be bouwde omgeving.Hij doet dit,zoals velen,heel pre cies en met een uiterst knap vakmanschap.En toch is het niet dat wat hem tot Fred van der Wal maakt. Er is iets in de wijze van arrangeren en in de manier van kleuren die zijn bladen direkt doen herkennen als van zijn hand.Bovendien is de consequente hou ding ten aanzien van wat over het algemeen Cultuur genoemd wordt bij hem er één van lichte ironie,zo tussen droom en daad,maar dan welverdomd goed weten wat je doet.Realisten zult ge altijd bij U heb ben.Van der Wal heeft daar zijn eigen commentaar op”.

(De Tijd)

1976.”Speelt graag een wat uitdagende rol;toch een hoogst serieus hedendaags gebruik van figuratieve middelen van pop art tot fotorealisme.”(Algemeen Handelsblad) 1976.”Vervreemdend realisme, moderne wijze van mens zijn, knap vakmansschap.”(De Tijd) 1978.”Deze kunstenaar die zichzelf aanduidt als “The freewheelin Fred van der Wal” en “A Greta Garbo in modern Art,” is dit jaar in Veenwouden ko men wonen.Ondanks deze bombarie maakt Fred van der Wal uiterst verzorgd werk.Het meeste werk heeft een absurdistiese,soms surrealistiese inslag hoewel er ook enkele “koele” registraties zijn van bijvoorbeeld een overhemd op een uitgespreide jas. Zo is er een portret van een spaghettie eter met een lange sliert over het hoofd en is er ook een man bij wie een kolossale gloeilamp in plaats van een hoofd uit zijn boord steekt.Lichtdrager heet deze prent.De beelden die Van der Wal presenteert zijn op het eerste gezicht interessant,maar doen toch wat ge makkelijk aan al valt er niks af te dingen op de tech niese prestatie.(Leeuwarder Courant) 1983.”Zweet, sex, walging,sadomasochisme en ande re vormen van (sexuele)lust- en onlustbeleving.Een opvallend showkarakter?Onwillekeurig rijst de vraag of Van der Wals bekentenisen inhouden dat hij een werkelijke,overtuigde sado-masochist is. Daar tegenover staat dat alles in vergelijking tot het eerdere werk harder is geworden.Het spel element lijkt goeddeels uitgeschakeld.Van der Wals nieuwe werk is minder vrijblijvend,beter.De vraag wie hij is mag derhalve misschien nog het best geïllus treerd worden met het zelfportret op de uitnodig ing;het gezicht frontaal naar de kijker toe,de tong dreigend uit gestoken en de brilleglazen spiegelend in het felle licht” (Leeuwarder Courant)

INDIEN GEWENST STUUR IK U NOG MEER RECENSIES TOE.

Belangrijkste museale groepstentoonstellingen:

1969. Gemeentemuseum Arnhem.

1970. Liljevachs Konsthall,Hollandsk Realism, Stockholm.

1971. Museum Fodor,Amsterdam.

1973. Stedelijk Museum,Amsterdam.

Museum Fodor,Amsterdam.

1974. Gemeentemuseum,Roermond. Museum De Vishal,”X 65 andermaal,” Haarlem.

1976. Museum Fodor, Amsterdam.

1978. Stedelijk Museum,Schiedam.

1980. Nederlandse Kring van Tekenaars, Stedelijk Museum, Amsterdam.

1988 .Museum It Bleekerhus, Drachten. 2006. Eco Musée, Donzy 2011. Museum Rijswijk, Ned. Kring van Tekenaars 2011. Huiskamer musuem, Aalsmeer

Sinds 1973 negen werken aaanwwezig in prentenkabinet Stedelijk Museum sinds 2011 dertien werken aanwezig in prentenkabinet Rijksmuseum. sinds geruime tijd ongeveer 40 werken in de overheids ICN collectie.


NAV Uw vraag naar bronnen over het werk van Fred van der Wal het volgende: Literatuur over Fred van der Wal:

1969.”Jonge Nederlandse realisten van Galerie Mokum,”cat. Gemeentemuseum Arnhem. 1969. Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars,P.A. Scheen. 1969.”Museumjournaal S. M. A’dam,” nr. 14/1 1969. “De Kunst In Arnhem,”Jaargang 1-2-’69. 1969.”De Kunst In Arnhem,”Jaargang 1-3-’69. 1969.Kat. mediese fakulteit Universiteit Amsterdam.G.J. Jansen.” Omgaan met de dood.” 1970.Elsevier,13 juni 1970.“In de aanval uit angst voor het onverwachte.” Geert-Jan Jansen. 1971.”Vijftig jaar Nederlandse realistische kunst.”Prof. Dr. H.L.C. Jaffé & Drs. Jan van Geest.Uitg. Meulenhof. 1972.”Tien Jaar Galerie Mokum,”uitg. Galerie Mokum,Amsterdam. 1973.”Objektief Gezien,”cat.Ned. Kunst-stichting. 1975.”Ned. Kunststichting tentoonstelling kollekties hedendaagse beeldende kunst.” Cat. 1975/1976. 1976.”Vijf jaar galerie S,” uitg. M. Scheepens. 1976.”Kijk uit!Er staat een kunstenaar in de lift!” Frans Duister.”De Tijd.” 1978.”Grafiekmanifestatie 1978,”H. Paalman. Uitg. cat. Stedelijk Museum,Schiedam. Kunsthuis ’78.”cat. Vijf jaar Galerie-S,cat. 1979.”Kunsthuis ’79.”cat. 1979.”Junge Kunst in Europa,”Thomas Dehler Institut. 1980.”Home Art,” 1e jaargang nr.1. 1981.”Hedendaagse Nederlandse Beeldende Kunstenaars,” Gorredijk. 1982.”Presentatie Kunst ’82.”Uitg. Stichting voor Kunst en Rekreatie,” Bergharen. 1984.”De BKR neffens Fred van der Wal.”Frysk en Fry. 1985.”De Mokum Collectie,”uitg. Galerie Mokum. 1985.”Fanclub voor minister Brinkman.”Panorama. 1989.”Tekenen en schilderen,”nov. 1989. 1990.”Collection d’Arti,”Uitg. Arti et Amicitiae. 1990.”Hebben kunstenaars een toekomstvisie?”Doctoraalscriptie kunsthistorie,Rijks universiteit,Leiden.Drs. W.A. Meuter. 1991.”Expressie,”uitg. Continental Art Centre. 1996.”Fred van der Wal schildert voor de eeuwigheid,” Leeuwarder Courant 16.nov.’96. 1998.”Spiegelbeeld,” uitg.Arti et Amicitiae. 2009. “Kunstgids 2009. Uitg. Fransastic 2009. “Tegenlicht. Uitg. Writehistory, België 2009. “Schrijversblokkade”. Uitg. Uniboek. 2009. Een teken van inspiratie. Jubileum Uitg. Ned. kring van Tekenaars 2010. “Bitterkoekjes”. Uitg. Writehistory, België 2011. “A Black Page in art”, Pentekeningen Fred van der Wal 2011. ”Staat de verwarming aan? Uitg. Writeshistory, België 2011. 25 potloodtekeningen Fred van der Wal –

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.


Reacties:

De tekst staat in de reactieruimte, niet in het lemma....

Geplaatst op: 2016-04-12 09:20:02 uur