Gegevens:

Categorie:
Spanning/Thriller
Geplaatst:
25 februari 2015, om 19:03 uur
Bekeken:
506 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
230 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Idee gave"


Idee gave"­

Ieder mens is een beetje autist of een schizofreen, denkt in hokjes of heeft een bijzondere waarneming, of iets daar tussenin, en velen zijn door te hard werken, drugs, alcohol en roofbouw chronisch vermoeid en depressief geworden, zij noemen het ziekten, maar eigenlijk zijn het gaven, waarmee we de wereld aan elkaar in een ander daglicht laten zien.­

De hele dsm-v gaat uit van het slechte van de mens, terwijl onze ervaring is dat de meeste mensen gewoon goed en eerlijk zijn, daarom maak ik me zorgen over de psychiatrie in de wereld en met name het westen, want als zij uitgaan van een ziekte, terwijl het een gave is dan wordt iets wat goed is door de psychiaters uit de samenleving in een kwaad daglicht gezet en dat stigma,die discriminatie daar lijden vele (jong) volwassenen onder, terwijl de zogenaamde deskundigen gewoon fout zitten en eigenlijk verantwoordelijk zijn voor het systematisch klein houden van mensen met bijzondere gaven, wat dat betreft zou een meer 'open' aanpak
waarbij 'het idee' ziekte geschrapt wordt en waarbij de voordelen en de nadelen van de 'gave' afgewogen worden voorkomen dat mensen moeten lijden onder een stempel van de psychiatrie.­

Met andere woorden een positieve aanpak met het oog op de nadelen, want dat je door een psychose geprikkeld raakt of door een depressie vereenzaamd zijn wel echte problemen, maar daarnaast hebben deze mensen een hele bijzondere kijk op de wereld, zijn ze meestal aardig en lief of vriendelijk en kunnen wij allemaal van ze leren als we eens de tijd nemen om echt naar ze te luisteren.­

Ame AmeIdea gift"­ 

Every human is a little bit autistic or a schizophrenic, thinks in little boxes or has a extraordinarily observation, or anything in between, and many have because of hard work, drugs, alcohol and overuse become chronically fatigued and depressed, they call it disease, but actually it are gifts, by which we show the world to each other in a different daylight.­ 

The entire dsm-v assumes that human is evil, while our experience is that most people simply are good and honest, that is why I worry about psychiatry in the world and especially the west, because if they assume a disease, while it is a gift, than something good is put by psychiatrists from society in a bad daylight and under that stigma, that discrimination many (young) adults suffer, while the so-called experts are simply wrong and actually responsible for systematically keeping young people with special gifts small, for that matter, a more "­open"­ approach where 'the idea' disease is removed and in which the advantages and disadvantages of the "­gift"­ are weighed prevents that people would suffer under a stamp of psychiatry.­ 

In other words, a positive approach with the eye on the disadvantages, for that you get agitated by a psychosis or isolated by a depression are real problems, but in addition, these people have a very special view on the world, they are usually nice and sweet or friendly and we can all learn from them if we once take the time to really listen to them.­

Ame Ame Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.